Sök
  • Zebulon Carlander

SvD: ”Viruset kan sätta nya ramar för världspolitiken”

De senaste veckornas händelseförlopp med covid-19 har varit dramatiskt och omvälvande. I takt med att viruset har spridits bortom Kina, där det upptäcktes i staden Wuhan, har drastiska åtgärder vidtagits i hela världen för att hantera dess såväl humanitära som ekonomiska konsekvenser.


Vid sidan av de epidemiologiska frågorna har covid-19 långtgående implikationer för internationell säkerhetspolitik. Det kan mycket väl bli den händelse som sätter ramarna för världspolitiken det närmaste årtiondet, likt elfte september-attackerna gjorde för 00-talet.


Sedan ett par år tillbaka har en centrala fråga, inte minst i västvärlden, varit balansen mellan suveränitet och samarbete. Det har uppstått politiska rörelser som bygger sina profiler och plattformar runt idén att man ska ta tillbaka beslutsmakt, produktion och jobb till hemlandet.


Valet av Donald Trump till USA:s president och Storbritanniens brexitbeslut har setts som delar av den trenden och tolkats som uttryck för en missnöjdhet med globala institutioner och en återgång till nationella prioriteringar före samarbete. Antingen kan covid-19 bli en accelerator för den trenden eller så kan det leda till en motreaktion.


I scenariot med ökad åternationalisering kan pandemin, jämte exempelvis de industri- och migrationspolitiska frågorna, lyftas fram som ännu en risk med vad man anser är okontrollerad och obehindrad globalisering. Vad som nu är tillfälliga åtgärder och restriktioner för att begränsa kontakter med omvärlden kan då komma att permanentas.


När Italien nyligen bad länder inom Europeiska Unionen om hjälp med att hantera covid-19 uteblev stödet. Istället var det Kina som har agerat och skickat resurser. Sådant riskerar att förstärka splittringar inom Europa och långsiktigt underminera solidaritet och samarbete inom unionen.


Samtidigt finns det ett annat scenario. I det leder covid-19 till förnyade ansträngningar att fördjupa globala samarbeten. Enligt det synsättet är mänskligheten alltför sammankopplad för att någon ska kunna isolera sig från hot som pandemier och då behövs det gemensamma krafttag för att möta sådana globala problem.


Vad som sker i USA och Europeiska Unionen är av stor betydelse. Senare i år kommer amerikanska medborgare gå till vallokaler där de troligen kommer få att välja mellan två väldigt olika visioner för amerikansk utrikespolitik. USA förblir en supermakt med en unik förmåga till att organisera globala koalitioner, i alla fall om viljan finns.


Likaså är utvecklingen inom Europeiska Unionen viktig. Det är inte långsökt att se en situation där utfallet av covid-19 blir en försvagning av den europeiska solidariteten. Detta när Sverige ofta konstaterar att det europeiska samarbetet är en hörnpelare i vår utrikes- och säkerhetspolitik samt en källa till vårt välstånd.


Vi har av allt att döma bara sett början av effekterna av covid-19. Baserat på historiska erfarenheter vet vi att kriser kan ha återverkningar långt efter dess akuta skede. Fortsatt diskussion och analys om detta kan förbereda våra beslutsfattare och vårt samhället för att höja beredskapen för de förändringar i omvärlden som blir ett resultat av denna pandemi.
9 visningar

©2020 by Zebulon Carlander. Proudly created with Wix.com