Länkar & Resurser

Myndigheter, organisationer, föreningar osv:

Försvarsmakten

Försvarsdepartementet

Riksdagens förvarsutskott

Officersförbundet

Reservofficersförbundet

Försvarsutbildarna

Kungliga Krigsvetenskapsakademien

Folk och Försvar

Allmänna Försvarsföreningen

Försvarets radioanstalt

Säkerhetspolisen

Fredsbaskrarna

Kungliga Örlogsmannasällskapet

Säkerhets- och försvarsföretagen

Atlantkommittén

Regeringen Löfven

Tal på Utrikespolitiska institutet – Margot Wallström (2015) 

Tal i Gullranda om säkerheten i Östersjön och Nordeuropa – Stefan Löfven (2016)

”Sveriges militära samarbete med USA måste fördjupas” – Peter Hultqvist (2015)

Tal av Peter Hultqvist på Folk och Försvars Rikskonferens – Peter Hultqvist (2017) 

Regeringen Reinfeldt

Den svenska solidaritetsförklaringen – Sten Tolgfors (2010)

Regeringen Palme 

Tal vid SSU:s Kongress – Olof Palme (1970)

Utrikespolitik och försvar – Olof Palme (1970) 

Anförande inför Paasikivi-samfundet – Olof Palme (1983)

Utrikes- och säkerhetspolitik – Olof Palme (1984)

Utredningar, propositioner m.m. 

Försvarspolitiskt samarbete – effektivitet, solidaritet, suveränitet (2013)

Säkerhet i ny tid (2016)

Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020

UD 2012:01 Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel

De två kulturerna

Ett användbart försvar Regeringens proposition 2008/09:140

Vårt framtida försvar Regeringens proposition 2004/05:5

Det nya försvaret Regeringens proposition 1999/2000:30

Försvarsmakten

Militärstrategisk doktrin (2016)

Försvarsberedningen

Sverige i Europa och i världen (1995)

Omvärldsförändringar och svensk säkerhetspolitik (1996)

Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning (1998)

Europas säkerhet – Sveriges försvar (1999)

Gränsöverskridande sårbarhet – gemensam säkerhet (2001)

Ny struktur för ökad säkerhet – Nätverksförsvar och Krishantering (2001)

Säkrare grannskap- osäker värld (2003)

Vårt militära försvar – vilja och vägval (2003)

Försvar för en ny tid (2004)

En strategi för Sveriges säkerhet (2006) 

Säkerhet i samverkan (2007)

Försvar i användning (2008)

Vägval i en globaliserad värld (2013)

Starkare försvar för en osäker tid (2014)

Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 (2017)

Försvarsmaktens perspektivstudier: 

Årsrapport 2000-2001

(Årsrapport 2000-2001 underbilaga 1)

(Årsrapport 2000-2001 underbilaga 2)

Årsrapport 2002-2003

Årsrapport 2005

Slutrapport perspektivstudie 2007

(Sammanfattning perspektivstudie 2007)

(Delrapport 2007)

(Missiv perspektivstudie 2007)

Årsrapport perspektivstudie 2009

(Faktablad perspektivstudie 2009)

(Sammanfattning perspektivstudie 2009)

Perspektivstudie 2013

Perspektivstudie 2016

Kalla kriget:

Alliansfrihetens dolda logik – Robert Dalsjö (2015)

De enda som inte visste var svenskarna – Per T Ohlsson (2011)

Realism eller illusion: svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget – Red. Gunnar Artéus & Kent Zetterberg

Minkar eller ubåtar i den svenska ubåtsjakten – Annika Brändström (2000)

Policy Statement of the Department of State (1949)

Om kriget kommit… Förberedelser för mottagandet av militärt bistånd 1949-1969 (1994)

Om kriget kommit…. Förberedelser för mottagandet av militärt bistånd 1949-1969 Bilagor (1949)

Svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget – öppen för olika tolkningar? (2011)

Statens offentliga utredningar: 

1920-tal

1922:14 första serien Betänkande och förslag angående officerskårens vid flottan rekrytering och utbildning m. m. 4

1923:15 Försvarsrevisionens betänkande 3,betänkande och förslag rörande revision av Sveriges försvarsväsende

1923:16 Försvarsrevisionens betänkande 3,betänkande och förslag rörande revision av Sveriges försvarsväsende

1923:17 Försvarsrevisionens betänkande 3,betänkande och förslag rörande revision av Sveriges försvarsväsende

1923:31 Den svenska mekaniska verkstadsindustriens utveckling intill krigsutbrottet utredning

1923:78 1922 års krigslagstiftningssakkunnigas betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten den 23 oktober 1914 m. m.

1925:7 Underofficerssakkunnigas yttrande och förslag angående: 1, Höjande av det fast anställda manskapets utbildning, i syfte att förbättra manskapsrekryteringen; 2, Underbefäls och underofficerares befordran till officerare och reservofficerare; samt 3: Förbättrande av underofficerarnas tjänsteställning

1925:17 Betänkande rörande det s. k. Genèveprotokollet angående avgörande på fredlig väg av internationella tvister

1926:11 Betänkande och förslag till förenkling av organisation och förvaltning å flottans stationer och varv samt örlogsdepån i Göteborg. D. 1,

1926:19 Betänkande och förslag till förenkling av organisation och förvaltning å flottans stationer och varv samt örlogsdepån i Göteborg. D. 2,

1926:34 Betänkande och förslag rörande ersättningsbyggnad för flottan

1926:37 Betänkande och förslag till förenkling av organisation och förvaltning å flottans stationer och varv samt örlogsdepån i Göteborg. D. 3

1927:33 Betänkande angående pensionering av arbetarpersonal vid försvarsväsendet och allmänna civilförvaltningen

1928:23 Betänkande och förslag rörande försvarets centrala ledning och förvaltning

1929:1 Betänkande och förslag till förenkling av organisation och förvaltning å flottans stationer och varv samt örlogsdepån i Göteborg. D. 3.Suppl.,

1929:8 1928 års tjänsteställningssakkunnigas utredning och förslag i fråga om underofficerarnas tjänsteställning

1930-tal

1930:12 Utredning rörande Sveriges försvarspolitiska läge samt behov av försvarskrafter

1930:36 Betänkande med förslag till militärt avlöningsreglemente m.m.

1935:38 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. D. 1

1935:39 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. D. 2

1935:40 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. D. 3

1935:41 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. D. 4

1935:42 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. D. 5, Värnplikten. Vissa för försvarsväsendet gemensamma frågor. Sammanfattning av Försvarskommissionens förslag. Bilagor

1935:43 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. D. 6

1937:17 Betänkande angående vissa med frivillig anskaffning av luftvärnsmateriel sammanhängande frågor

1937:25 Utredning rörande flottans fartygstyper m. m.

1938:9 Utlåtande rörande flottans fartygstyper m. m.

1938:33 Betänkande och förslag rörande den andliga vården inom försvarsväsendet

1939:10 Betänkande med förslag till militärt icke-ordinarie-reglemente

1940-tal

1940:2 Betänkande angående omorganisation av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse m. m.

1940:4 Betänkande med förslag till lag om krigsskadeersättning

1941:30 Betänkande och förslag angående soldatvården

1941:35 Betänkande med förslag angående utbildningen av värnpliktiga och fast anställt manskap vid armén

1942:1 Betänkande med förslag till plan för organisationsarbetet inom försvarsväsendet

1942:15 Betänkande med förslag till lag om vapenfria värnpliktiga

1942:16 Betänkande med förslag rörande den centrala förvaltningsverksamheten inom försvarsväsendet

1942:25 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 2,

1943:25 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 3,

1943:42 Betänkande med förslag till militär moratorielag m. m.

1944:2 Betänkande med förslag angående långtjänstunderbefäl m. m.

1944:5 Betänkande med förslag till civilförsvarslag m. m.

1944:11 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 4,

1944:40 Promemoria angående socialvården under krig

1944:63 Betänkande med förslag till det militära uppskovsväsendets ordnande

1945:3 Betänkande rörande särskilda åtgärder vid återförandet till civil verksamhet av till beredskapstjänstgöring inkallad personal

1945:65 Betänkande med förslag angående omorganisation av fortifikations- och byggnadsförvaltningen inom försvaret m. m.

1946:4 Betänkande med förslag angående uniformspliktens omfattning för viss personal vid försvarsväsendet

1946:19 Betänkande med förslag rörande den ekonomiska försvarsberedskapens framtida organisation

1946:25 Betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser om uppfinningar m. m. av betydelse för rikets försvar

1946:36 Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst. 1,

1946:38 Betänkande med förslag rörande officersutbildningen inom armén m. m.

1946:59 Betänkande med förslag angående hemvärnet

1946:75 Betänkande och förslag angående förhållandet mellan befäl och meniga inom krigsmakten m. m.

1946:83 Betänkande med förslag till strafflagstiftning för krigsmakten

1946:86 Den tyska propagandan i Sverige under krigsåren 1939-1945.

1946:91 Betänkande angående revision av det militära rättegångsväsendet

1946:93 Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst. 2,

1946:94 Försvarets tjänsteförteckningssakkunnigas betänkande.

1946:95 Betänkande med förslag angående lönereglering för fast anställt manskap vid försvaret m. m.

1947:5 1944 års militärsjukvårdskommittés betänkande. D. 2

1947:10 Betänkande med förslag rörande civilförsvarets organisation m.m.

1947:72 Betänkande med förslag angående försvarets organisation. D. 1

1947:73 Betänkande med förslag angående försvarets organisation. D. 2

1948:7 Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst. 3,

1949:16 Promemoria över preliminär utredning rörande befälsrekryteringen inom försvaret

1949:22 Betänkande rörande gallring av handlingar hos vissa av försvarets myndigheter

1949:46 Betänkande med utredning i vissa värnpliktsfrågor

1950-tal

1950:36 Försvarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning betänkande med förslag

1950:37 Försvarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning betänkande med förslag. Bildbilaga

1950:38 Utredning rörande frivilligt försvarsarbete

1951:2 Försvarets personaltjänst Försvarets personalbehandlingsutrednings betänkande 1

1952:49 Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra världskriget D. 1översikt.

1952:50 Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra världskriget D. 2översikt.

1953:10 Förband och bygd Försvarets samarbetsutrednings betänkande

1953:27 Psykologiskt försvar betänkande

1958:12 Civilförsvarsutbildningen  

1958:13 Civilförsvarets organisation huvudbetänkande

1959:23 Arméns befäl befälsordningen vid infanteriet med principiell tillämpning på övriga truppslag

1959:26 Arbetstiden för viss militär och civilmilitär personal betänkande

1960-tal

1960:12 Krigsmaktens högsta ledning betänkande med förslag

1960:40 Försvarskostnaderna budgetåren 1961/63 betänkande

1961:7 Enhetlig ledning av krigsmakten 1960 års försvarsledningsutrednings betänkande 1

1961:18 Totalförsvarets upplysningsverksamhet betänkande

1961:66 Totalförsvarets högsta ledning 1960 års försvarsledningsutrednings betänkande 2

1962:3 Totalförsvarets personalfrågor värnpliktskontingenter, personalplanering och befattningsanalyser : betänkande

1962:23 Besparingar inom försvaret 2,betänkande.

1962:30 Arbetstidsreglering för militär och civilmilitär personal försöksverksamhet avseende arbetstidsreglering för viss militär och civilmilitär personal samt riktlinjer för arbetstidsreglering för viss militär verksamhet : redogörelse och förslag

1962:34 Försvarsmedicinsk forskning i totalförsvaret betänkande med förslag

1962:56 Förmåner i frivilligt instruktörsarbete inom krigsmakten betänkande

1963:5 Försvarskostnaderna budgetåren 1963/67 betänkande

1963:31 Försvar och fiskerinäring betänkande

1963:65 Totalförsvarets regionala ledning utdrag ur 1960 års försvarsledningsutrednings betänkande III

1964:20 Krigsmaktens förbandssjukvård betänkande 1

1965:52 Soldathemsverksamheten ett betänkande om det statliga stödet m. m.

1965:68 Värnplikten betänkande  

1965:69 Om upphandling av försvarsmateriel.

1965:71 Vapenfri tjänst betänkande

1966:18 Strategi i väst och öst de strategiska doktrinerna i Förenta staterna, Storbritannien, Frankrike, Västtyskland och Sovjetunionen : studie

1966:35 Militärsjukvården ledning, utbildning, personal och materiel : betänkande 2

1966:56 Svensk säkerhetspolitik förutsättningar och inriktning : studie avsedd som underlag för 1965 års försvarsutrednings diskussioner

1966:58 Militärtandvården betänkande

1968:1 Ekonomisystem för försvaret [1]betänkande.

1968:2 Ekonomisystem för försvaret [1].Bihang,betänkande.

1968:4 Handläggningen av säkerhetsfrågor utlåtande

1968:10 Säkerhetspolitik och försvarsutgifter förslag om försvarsutgifterna 196872 : betänkande

1969:24 Ekonomisystem för försvaret 2betänkande.

1969:25 Planering och programbudgetering inom försvaret betänkande

1969:33 Militära tjänstgöringsåldrar betänkande

1969:40 Frivilligförsvaret 2,betänkande.

1970-tal

1970:12 Värnpliktstjänstgöringens civila meritvärde betänkande IX

1970:31 Militära straff och disciplinmedel betänkande

1970:63 Svensk krigsmaterielexport betänkande

1972:4 Säkerhets- och försvarspolitiken betänkande

1972:8 Forskningen inom försvaret förslag till ny organisation för FOA, FFA, MPI och viss försvarsmedicinsk forskning : slutbetänkande

1972:48 Riksdagen och försvarsplaneringen betänkande

1972:50 Skyddsrum betänkande

1972:68 Värnpliktsförmåner betänkande

1972:69 Värnpliktsförmåner Bil. 5,betänkande.

1973:34 Flygvapnets befäl rekrytering och utbildning : delbetänkande

1973:38 Personal för krigsmaktens förvaltningsverksamhet personalsammansättning, personalutveckling : delbetänkande [2]

1973:40 Civilförsvarsförmåner betänkande

1976:5 Säkerhetspolitik och totalförsvar betänkande

1976:19 Den militära underrättelsetjänsten betänkande

1977:1 Totalförsvaret 1977-82 betänkande

1977:26 Kvinnan och försvarets yrken betänkande

1979:42 Vår säkerhetspolitik betänkande

1980-tal

1981:39 Svensk krigsmaterielexport betänkande

1983:2 Nytt militärt ansvarssystem betänkande

1983:12 Former för upphandling av försvarsmateriel betänkande

1983:13 Att möta ubåtshotet ubåtskränkningarna och svensk säkerhetspolitik : betänkande

1984:56 Folkrätten i krig rättsregler under väpnade konflikter : tolkning, tillämpning och undervisning : betänkande

1984:62 Med sikte på nedrustning D. 1,omställning från militär till civil produktion i Sverige.

1984:71 Värnplikten i framtiden betänkande

1985:23 Svensk säkerhetspolitik inför 90-talet rapport från 1984 års försvarskommitté

1985:35 Ersättningar och förmåner inom frivilligförsvaret betänkande

1985:36 Värnplikten i samhället betänkande

1985:43 Med sikte på nedrustning D. 2,omställning från militär till civil produktion i Sverige.

1986:7 Militära skyddsområden betänkande

1986:28 Folkstyrelsen under krig och krigsfara delbetänkande från Folkstyrelsekommittén

1986:30 Vapenfriutbildningen i framtiden betänkande

1987:8 Försvarsindustrins utlandsverksamhet betänkande

1987:9 Det svenska totalförsvaret inför 90-talet slutbetänkande

1988:12 Civil personal i försvaret betänkande

1988:15 Medborgarkommissionens rapport om svensk vapenexport

1988:16 SÄPO Säkerhetspolisens inriktning och organisation : delbetänkande

1989:18 SÄPO Säkerhetspolisens arbetsmetoder : rapport

1989:26 Kustbevakningens roll i den framtida sjöövervakningen betänkande

1989:42 Det civila försvaret D. 1betänkande.

1989:42 Det civila försvaret D. 2,betänkande.

1989:46 Arméns utveckling och försvarets planeringssystem delbetänkande

1989:85 Civil personal i försvaret uppgifter och kompetens i freds- och krigsorganisationen : slutbetänkande

1990-tal

1990:5 Svensk säkerhetspolitik i en föränderlig värld betänkande

1990:51 SÄPO Säkerhetspolisens arbetsmetoder, personalkontroll och meddelarfrihet : slutbetänkande

1990:57 Personalutbildning inom totalförsvaret betänkande

1990:89 En ny värnpliktslag [slut]betänkande

1990:108 5 rapporter från 1988 års försvarskommitté arbetsgruppsrapporter från 1988 års försvarskommitté om försvarsindustri, personal- och värnpliktsfrågor, priskompensation, sjukvården i kris och krig, nedrustning

1991:87 Yrkesofficerarnas pensionsålder och åldersstruktur betänkande

1991:91 Forskning och utveckling för totalförsvaret kartläggning och probleminventering : delbetänkande

1991:112 Försvarsmaktens ledning delbetänkande

1992:101 Försvarsmaktens hälso- och sjukvård delbetänkande

1992:105 Administrativt stöd till försvarsmakten delbetänkande

1992:106 Civilbefälhavarna delbetänkande

1992:132 Frivillig verksamhet för totalförsvaret ett mål- och resultatperspektiv : betänkande

1992:139 Totalförsvarsplikt betänkande

1993:36 Lag om totalförsvarsplikt delbetänkande

1993:56 Kontrollen över export av strategiskt känsliga varor betänkande

1993:101 Lag om totalförsvarsplikt följdändringarna : slutbetänkande

1993:119 JAS 39 Gripen en granskning av JAS-projektet : betänkande

1994:8 Historiskt vägval följderna för Sverige i utrikes- och säkerhetspolitiskt hänseende av att bli, respektive inte bli medlem i Europeiska unionen : betänkande

1994:11 Om kriget kommit- förberedelser för mottagandet av militärt bistånd 1949-1969. Bilagor

1994:11 Om kriget kommit- förberedelser för mottagandet av militärt bistånd 1949-1969 : betänkande

1994:11E Had there been a war- preparations for the reception of military assistance 1949-1969 : report of the Commission on Neutrality Policy

1995:6 Muskövarvets framtid en studie av marinens varvsfu[n]ktioner : betänkande

1995:13 Analys av försvarsmaktens ekonomi betänkande

1995:29 Civilt bruk av försvarets resurser regelverken, erfarenheter, helikoptrar : delbetänkande

1995:111 Omvärld, säkerhet, försvar frågor om EU:s andra pelare inför regeringskonferensen 1996 : en rapport från EU 96-kommittén

1995:118 Totalförsvarspliktiga m 95 en utvärdering av de totalförsvarspliktigas medinflytande och av deras sociala och ekonomiska situation under grundutbildningen : betänkande

1995:129 En styrande krigsorganisation om avsikterna med LEMO-reformen : delbetänkande

1995:135 Ubåtsfrågan 1981-1994 rapport från Ubåtskommissionen

1996:18 Totalförsvarspliktiga m95 förslag om jobbstudier efter muck, bostadsbidrag, dagpenning, försäkringar : betänkande

1996:58 Finansieringen av det civila försvaret betänkande

1996:96 Strukturförändring och besparing en uppföljning av genomförda förändringar inom försvarets ledningsorganisation : delbetänkande

1996:97 Effektivare försvarsfastigheter! utvärdering av en reform : delbetänkande

1996:98 Vem styr försvaret? utvärdering av effekterna av LEMO-reformen : delbetänkande

1996:99 Avveckling med inlärning erfarenheter från LEMO-reformens avveckling av personal : delbetänkande

1997:70 Totalförsvaret och frivilligorganisationerna uppdrag, stöd och ersättning : slutbetänkande

1997:144 Försvarets fastigheter former för en kostnadseffektiv och verksamhetsinriktad förvaltning : slutbetänkande

1998:30 Utlandsstyrkan betänkande

1998:42 Försvarsmaktsgemensam utbildning för framtida krav slutbetänkande

1999:6 Effektivare totalförsvarsstöd i Östersjöområdet betänkande

1999:37 Underrättelsetjänsten en översyn : betänkande

1999:38 Följdleveranser i samband med export av krigsmateriel betänkande

2000-tal

2000:02 Utredningen om forskning och utveckling inom totalförsvaret

2000:03 Materielförsörjningsutredningen

2000:05 Ubåtsutredningen

2000:06 Utredningen om översyn av Försvarsmaktens stöd till andra myndigheter m.m.

2001:01 Utredningen om Styrning och Organisation av Materielförsörjningen (STYROM)

2001:02 Musköutredningen

2001:03 Utredningen om översyn av Försvarets radioanstalt

2002:01 Underrättelsedatautredningen

2002:02 Skolreformutredningen

2002:03 Utredningen om utveckling av området civil säkerhet inom Östersjöstaternas råd

2002:04 FOI-utredningen

2002:05 Utredningen om samordning av informationsförsörjning vid kris

2002:06 InfoSäkutredningen

2002:07 Insynsutredningen

2002:08 Utredningen om översyn av den rättsliga regleringen för fredsfrämjande samarbete med andra länder (PFF-utredningen)

2003:01 Utredningen om översyn av Totalförsvarets pliktverk

2003:02 Utredningen om översyn av totalförsvarsinformationen

2003:03 Försvarshögskoleutredningen

2003:05 Utredningen om utveckling av internationell militär test- och övervakningsverksamhet på svenskt territorium

2004:01 Utredningen om översyn av lagen om civilt försvar

2004:02 Försvarsstyrningsutredningen

2004:03 Utredningen om behov av rörlig ledningsstödsresurs

2004:07 Försvarsförvaltningsutredningen

2005:01 Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen

2006:03 En myndighet för säkerhet och beredskap

2007:01 Skyddslagsutredningen

2007:02 Kustbevakningens befogenheter

2007:03 Veteransoldatutredningen

2007:05 Helikopterutredningen

2007:06 Folkrättskommittén

2008:01 En förändrad totalförsvarsplikt

2008:02 Frivillig försvarsverksamhet

2008:04 Avvecklingsutredningen för SRV, KBM och SPF

2008:07 Försvarsmaktens helikopterresurser

2009:01 Signalspaningskommittén

2009:02 Utredningen Inrättande av Försvarsunderrättelsedomstolen

2009:03 Utredningen om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning

2009:04 Viss översyn av ansvarsfördelning och organisation när det gäller samhällets imformationssäkerhet

2009:05 En ny myndighet med ansvar för exportstöd till försvarsindustrin och försäljning av övertalig materiel 

2010:01 Försvarsstrukturutredningen

2010:02 Fredsinsatsutredningen

2010:03 Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid

2011:01 Utredningen om utökad samverkan och samordning av Sveriges maritima resurser

2011:03 Veteranutredningen

2012:01 Disciplinansvarsutredningen

2012:04 Luftförsvarskommittén

2013:02 Investeringsplanering för försvarsmaterial

2013:03 Utredningen om Försvarsmaktens militära personalförsörjning

2014:01 Utredningen Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

2015:01 Översyn av materiel- och logistikförsörjningen

2015:02 2015 års personalförsörjningsutredning

2015:03 Utredningen forskning och utveckling på försvarsområdet

2015:04 Utredningen Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete

2016:01 Totalförsvarsdatautredningen

2016:02 Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov

2017:01 En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland

2017:03 Utredningen om behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt